W dniu dzisiejszym tj. 05.10.2021r. podpisano umowę  o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Pani Skarbnik Mirosławy Kowalewskiej w obecności Przewodniczącego Rady Gminy Jarosława Bojarskiego, Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Marzeny Stańczak Kaźmierskiej oraz Sekretarza Pawła Grudowskiego podpisał umowę z Powiatem Lipnowskim reprezentowanym przez Starostę Lipnowskiego Krzysztofa Baranowskiego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Tadeusza Gradkiewicz. Przedmiotem umowy jest udzielenie Gminie przez Starostwo Powiatowe  pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr. 170410C Polichnowo Gnojno”. Kwota dofinansowania wynosi 170 000 złotych.