Zdjęcie ilustracyjne

Porywiste wiatry i silne burze, które wystąpiły w nocy z dnia 14.07.2021 r. na 15.07.2021 r. przyczyniły się do wystąpienia strat w drzewostanach należących do osób fizycznych, niestanowiących własności Skarbu Państwa.

W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli lasów niepaństwowych o podjęcie działań zmierzających do ich usunięcia.

W przypadku uszkodzeń pojedynczych i grupowych drzew nie potrzeba uzyskiwania dodatkowych zezwoleń, natomiast w przypadku uszkodzeń większych powierzchni leśnych należy uzyskać decyzję na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu.

Nie podjęcie przez właścicieli lasów odpowiednich działań może doprowadzić do powstania zagrożenia pożarowego lasów, czy niekontrolowanego rozwoju szkodników wtórnych i powstania zagrożenia fitosanitarnego drzewostanów, bez względu na formę ich własności.

 

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach ( t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 1275 ) Starosta Lipnowski przypomina, iż w celu zapewnienia powszechnej ochrony lasów właściciele lasów są obowiązani do kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów, a w szczególności do :

  1. wykonywania zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu i
  2. rozprzestrzenianiu się pożarów;
  3. zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych;
  4. ochrony gleby i wód leśnych.

W związku z powyższym prosimy, w miarę posiadanych możliwości, o uprzątnięcie z powierzchni leśnej posuszu, złomów i wywrotów.

Przypominamy jednocześnie, iż zgodnie z art. 14a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach ( t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 1275 ) drewno pozyskane w ten sposób w lasach podlega cechowaniu.

W celu zgłoszenia wykonywania w/w prac prosimy kontaktować się z pracownikiem ds. lasów niepaństwowych Starostwa Powiatowego w Lipnie Panem Mariuszem Kalinowskim, w godzinach pracy urzędu (budynek Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie przy ul. Wojska Polskiego 8) – tel.: 692 861 392.